Hem

Published on

Ortodoxa Dagliga Böner

Authors
Theotokos

Theotokos

Gudsföderska och Jungfru, gläd dig, Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt, ty du har fött våra själars Frälsare. På våra heliga fäders förböner, Herre Jesus Kristus, vår Gud, förbarma dig över oss. Amen.

Dagliga Ortodoxa Böner

Bön före måltiden

Allas ögon väntar efter dig, Herre, och du ger dem deras mat i rätt tid. Du öppnar din givmilda hand och mättar allt levande med nåd.

Bön efter måltiden

Jag tackar dig, Kristus min Gud, för att du har mättat mig med dina jordiska goda gåvor, beröva mig inte heller ditt himmelska rike.

Bön när man vaknar och somnar

I dina händer, Herre, överlämnar jag min själ och kropp. Välsigna mig, förbarma dig över mig och skänk mig evigt liv. Amen.

Tillgiv, försona och förlåt, o Gud, våra begångna fel: frivilliga och ofrivilliga, i gärning och ord, i kunskap och okunskap, under natten och dagen, i sinne.

Ortodox Bönbok

Begynnelse Böner

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Ära vare dig, vår Gud, ära vare dig.

Himmelske Konung, Tröstare, Du sanningens Ande, du som är överallt närvarande och uppfyller allt, det godas skatt, och livets givare, kom och ta din boning i oss, och rena oss från allt ont, och fräls, o Gode, våra själar.

Helige Gud, helige Starke, helige Odödlige, förbarma dig över oss. (3 gånger).

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Allraheligaste Treenighet, förbarma dig över oss. Herre, rena oss från våra synder. Härskare, förlåt oss våra överträdelser. Helige, se till våra svagheter och bota dem, för ditt namns skull. Herre, förbarma dig. (3 gånger). Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Fader vår som är i himlarna. Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Amen.

Herre, förbarma dig. (12 gånger).

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Kom, låt oss tillbe vår Konung och Gud. Kom, låt oss tillbe och falla ned för Kristus, vår Konung och Gud. Kom, låt oss tillbe och falla ned för honom, Kristus, vår Konung och Gud.

Psalm 51

Förbarma dig över mig, Gud, i din stora barmhärtighet, och utplåna mitt brott i ditt stora förbarmande. Två mig helt ren från min överträdelse, och rena mig från min synd.

Ty jag känner min överträdelse, och min synd är alltid inför mig. Mot dig ensam har jag syndat och gjort vad ont är i dina ögon, så att du har rätt i dina ord, och segrar i din dom.

Se, i synd blev jag till, och i synd har min moder burit mig.Du älskar ju sanning, du har visat mig din vishets dolda hemligheter. Rena mig med isop, så att jag blir ren, två mig, så att jag blir vitare än snö.

Låt mig höra jubel och glädje, låt de ben som har förödmjukats jubla. Vänd bort ditt ansikte från mina synder och utplåna alla mina överträdelser. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, och ge mig på nytt en rätt ande i mitt inre.

Förkasta mig inte från ditt ansikte, och ta inte din helige Ande ifrån mig. Låt mig jubla över din frälsning, och stärk mig med en ande som leder. Då skall jag lära de laglösa dina vägar, och de gudlösa skall omvända sig till dig.

Rädda mig från blodsdåd, Gud, du min frälsnings Gud, så skall min tunga jubla över din rättfärdighet. Herre, öppna mina läppar, så att min mun kan förkunna ditt lov. Ty du har inte behag till offer, annars skulle jag ge dig sådana, Till brännoffer har du inte behag.

Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande, ett förkrossat och förödmjukat hjärta skall du, Gud, inte förakta. Gör väl, Herre, i din nåd mot Sion, bygg upp Jerusalems murar. Då skall rättfärdighetens offer behaga dig – offergåvor och brännoffer. Då skall man offra tjurar på ditt altare.


Bön av den Helige Johannes Chrysostomos,

Herre, undandrag mig icke Dina himmelska goda gåvor. Herre, fräls mig från de eviga plågorna.

Herre, förlåt mig vad jag har syndat med förstånd eller tanke, med ord eller gärning. Herre, fräls mig från all okunnighet, glömska, klenmod och förstenande känslolöshet. Herre, fräls mig från all frestelse.

Herre, upplys mitt hjärta, som förmörkats av onda begärelser. Herre, jag har såsom människa syndat, men Du är såsom Gud barmhärtig; förbarma Dig över mig, då du ser min själs vanmakt Herre, sänd Din nåd till min hjälp, att jag må prisa Ditt heliga namn.

Herre Jesu Kriste, skriv in mig Din tjänare, i Livets bok och giv mig ett gott slut. Herre, min Gud, fastän jag icke gjort något som är gott inför Dig, så förläna mig dock att efter Din nåd begynna göra det goda. Herre, bestänk mitt hjärta med Din nåds dagg. Herre över himmel och jord, tänk på mig, Din syndige, skamlige och orene tjänare, i Ditt rike. Amēn.

Herre, tag emot mig i min ånger. Herre, led mig icke in i frestelse. Herre, giv mig goda tankar. Herre, giv mig tårar, tanke på döden samt förkrosselse. Herre, ingiv mig tanken att bekänna mina synder. Herre, giv mig ödmjukhet, kyskhet och lydnad.

Herre, giv mig tålamod, storsinthet och saktmod. Herre, plantera i mig det godas rot, Din fruktan i mitt hjärta. Herre, giv mig nåd att älska Dig av hela min själ och av all min ande och i allt göra Din vilja. Herre, beskydda mig från onda människor och demoner, från lidelser och allt annat otillbörligt.

Herre, jag vet, att Du handlar så, som det behagar Dig, så ske Din vilja också med mig syndare, ty Du är välsignad i evighet. Amen


Psaltaren

Psalm 23

Herren är min herde, mig skall intet fattas.

Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull.

Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig.

Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall bo i Herrens hus evinnerligen.

Psalm 91

Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, han säger till Herren: "Min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på."

Han ska rädda dig från jägarens snara och den härjande pesten. Med sina fjädrar täcker han dig, under hans vingar finner du tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm.

Du ska inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som smyger i mörkret eller sjukdomen som härjar mitt på dagen. Tusen kan falla vid din sida, tiotusen vid din högra sida, men dig drabbar det inte.

Du ska bara se det med egna ögon, bevittna hur de gudlösa får sitt straff. Du har sagt att Herren är ditt skydd, du har gjort den Högste till din tillflykt. Inget ont ska drabba dig, ingen plåga närma sig din hydda, för han ska befalla sina änglar att bevara dig på alla dina vägar.

De ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Du ska gå fram över lejon och huggormar, trampa på unga lejon och drakar.

"Han älskar mig, därför ska jag befria honom, och jag ska beskydda honom eftersom han känner mitt namn. Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden, jag ska rädda honom och ge honom ära. Jag ska mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning."


Katolsk Bön

Franciskus av Assisi

Franciscus av Assisi

Franciskus Bön

O Herre, låt mig bli en förmedlare av Din frid,
låt mig bringa kärlek där det nu råder hat.

Låt mig föra in förlåtelsens anda där det nu råder orättfärdighet,
låt mig bringa harmoni där det nu råder tvedräkt.

Låt mig bringa sanning där det nu råder villfarelse,
låt mig bringa tro där det nu råder tvivel.

Låt mig bringa hopp där det råder misströstan,
låt mig bringa ljus där det råder mörker och
låt mig bringa glädje där det råder sorg.

Giv, Herre, att jag hellre må söka trösta än bli tröstad, förstå hellre än bli förstådd, älska hellre än bli älskad.

Ty det är genom att glömma sig själv som man finner. Det är genom att förlåta som man får förlåtelse.

Det är genom att dö som man blir medveten om det eviga livet. Amen.

Trosbekännelsen

Jag tror på en enda Gud, Fader, Allhärskare, Skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är.

Och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på Honom genom vilken allting är skapat;

som för oss människor och för vår frälsnings skull har stigit ned från himlarna och antagit kött genom den helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa; som ock har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven; som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himlarna och sitter på Faderns högra sida;

därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall varda någon ände. Och på den helige Ande, Herren och Livgivaren, som utgår av Fadern, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna; och på en enda, helig, katolsk och apostolisk kyrka.

Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.